FUTURE THINKING NOW

NON-EXECUTIVE DIRECTOR: TURNAROUND/PIVOT STRATEGY